Όροι χρήσης του ιστότοπου

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Αξιοπιστία σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται και την αποποίηση ευθυνών
τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης και δεν αξιώνουν ή αποτελούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτά.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το αγγλικό δίκαιο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιές άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Πληροφορίες για εμάς
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας
Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή να μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος των υλικών στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβουμε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοχώρου μας, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, θα σταματήσουν αμέσως και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψει ή να καταστρέψει τα αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Ο ιστότοπός μας αλλάζει τακτικά
Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να την κλείσουμε επ 'αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.

Η ευθύνη μας
Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με μας αποκλείουμε ρητά:

• Όλοι οι όροι, εγγυήσεις και άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο της δικαιοσύνης.
• Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπού μας, δημοσιεύεται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για:
• απώλεια εσόδων ή εσόδων.
• απώλεια επιχειρήσεων.
• απώλεια κερδών ή συμβάσεων.
• απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης;
• απώλεια δεδομένων.
• απώλεια υπεραξίας.
• σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιεσδήποτε άλλες απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης, ανεξάρτητα από το αν προκλήθηκαν από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν προβλεπόταν, υπό τον όρο ότι η προϋπόθεση αυτή δεν εμποδίζει την αξίωση για απώλεια ή ζημία της ενσώματης σας περιουσίας ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για άμεσες οικονομικές απώλειες που δεν αποκλείονται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε η ευθύνη μας για δόλια παραπλάνηση ή παραπλάνηση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας
Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου https://hovpod.com/privacy/. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

Ιοί, hacking και άλλα αδικήματα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον ιστότοπό μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου για την κατάχρηση υπολογιστή 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από επίθεση διανομής υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη οποιονδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτήν.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας
Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς. Κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μέσω του ιστότοπού μας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο
Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με επίσκεψη στον ιστότοπό μας.
Οι εν λόγω όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτά ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Παραλλαγές
Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Οι ανησυχίες σας
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του webmaster.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.