اسکایپدسته نرم افزارViberدیگر
نکته مهم: اطلاعاتی که ارائه می دهید، اولیه هستند و برای یک مشارکت در نظر گرفته نمی شوند. تمام جوایز مشارکت باید توسط یک افسر Hov Pod بطور کتبی تأیید شود و باید فرآیند ارزیابی دقیق را طی کند. Hov Pod هیچ تعهدی مسئولیتی در قبال هزینهای را که ممکن است در تهیه یا ارسال هر گونه اطلاعات به Hov Pod مواجه شود، نمی پذیرد. هرگونه اقداماتی که شما در رابطه با این اطلاعات انجام داده اید باید با خطر، خطر و مسئولیت خودتان انجام شود.