תנאי השימוש באתר

קרא בעיון את תנאי השימוש האלה לפני שתתחיל להשתמש באתר. על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מציין שאתה מסכים לתנאי שימוש אלה וכי אתה מסכים לציית להם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, הימנע משימוש באתר שלנו.

הסתמכות על מידע פורסם & כתב ויתור
החומרים הכלולים באתר שלנו מסופקים למטרות מידע כללי בלבד ואינם מתיימרים להיות או מהווים ייעוץ משפטי או מקצועי אחר ואין להסתמך עליהם ככאלה.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות בגין כל הפסד שעלול לנבוע מהגישה או הסתמכות על המידע שבאתר זה ובמידה המרבית המותרת על פי החוק האנגלי, אנו שוללים את כל האחריות בגין אובדן או נזק הנגרמים באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר זה.

מידע אודותינו
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

גישה לאתר שלנו
הגישה לאתר שלנו מותרת על בסיס זמני, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגת או לתקן את השירות שאנו מספקים באתר שלנו ללא הודעה מוקדמת (ראה להלן). לא נהיה אחראים אם מסיבה כלשהי האתר שלנו אינו זמין בכל עת או לכל תקופה.

זכויות קניין רוחני
אנחנו הבעלים או בעל הרישיון של כל זכויות הקניין הרוחני באתר שלנו, ובחומר שפורסם על ידו. יצירות אלה מוגנות על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות ברחבי העולם. כל הזכויות שמורות.

תוכל להדפיס עותק אחד, ולהוריד את התמציות של כל דף (ים) מהאתר שלנו לצורך הפניה אישית שלך, ותוכל למשוך את תשומת לבם של אחרים בארגון שלך לחומר שפורסם באתר שלנו.

אין לשנות את הנייר או העותקים הדיגיטליים של כל חומר שהודפס או הורד באופן כלשהו, ​​ואין להשתמש בכל איורים, צילומים, רצפי וידאו או אודיו או כל גרפיקה בנפרד מכל טקסט נלווה.

הסטטוס שלנו (כמו של כל תורם מזוהה) כמחברים של חומר באתר שלנו חייבים תמיד להיות מוכרים.

אין להשתמש בחלק כלשהו מהחומרים באתר שלנו למטרות מסחריות ללא קבלת רשיון לעשות זאת מאתנו או מעניקי הרישיונות שלנו.

אם אתה מדפיס את, להעתיק או להוריד כל חלק מהאתר שלנו בהפרת תנאי שימוש אלה, זכותך להשתמש באתר שלנו תחדל באופן מיידי ואתה חייב, לפי שיקול דעתנו, להחזיר או להשמיד את כל עותקים של החומרים שביצעתם.

האתר שלנו משתנה באופן קבוע
אנו שואפים לעדכן את האתר באופן קבוע, ועשויים לשנות את התוכן בכל עת. אם יתעורר הצורך, אנו עשויים להשעות את הגישה לאתר שלנו או לסגור אותו ללא הגבלת זמן. כל אחד מהחומרים באתר שלנו עשוי להיות מעודכן בכל זמן נתון, ואין אנו מחויבים לעדכן חומר זה.

האחריות שלנו
החומר המוצג באתר שלנו מסופק ללא כל ערבויות, תנאים או אחריות לגבי הדיוק. במידה המותרת על פי חוק, אנו, וצדדים שלישיים המחוברים אלינו בזאת, כוללים במפורש:

• כל התנאים, כתבי האחריות ומונחים אחרים, אשר עשויים להיות משתמעים אחרת על ידי החוק, המשפט המקובל או חוק ההון.
• כל חבות בגין נזק ישיר או עקיף או תוצאתי או תוצאתי שנגרם לכל משתמש בקשר לאתר שלנו או בקשר לשימוש, בחוסר יכולת להשתמש או לתוצאות השימוש באתר שלנו, בכל אתר הקשור אליו ובכל חומר , לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות עבור:
• אובדן הכנסה או הכנסה;
• אובדן עסקים;
• אובדן רווחים או חוזים;
• אובדן החיסכון הצפוי;
• אובדן נתונים;
• אובדן מוניטין;
• ניהול מבוזבז או זמן משרה; או כל נזק או נזק אחר מכל סוג שהוא, בין אם נגרם ובין אם נגרם על ידי עוולה (לרבות רשלנות), הפרת חוזה או אחרת, גם אם צפוי מראש, ובלבד שמצב זה לא ימנע תביעות בגין אובדן או נזק לרכוש המוחשי שלך או כל תביעה אחרת בגין הפסד כספי ישיר, שאינם נכללים באף אחת מהקטגוריות המפורטות לעיל.

זו אינה משפיעה על האחריות שלנו למוות או פציעה כתוצאה מרשלנות שלנו, ולא באחריות שלנו למצג שווא או מצג שווא כוזב בנוגע לעניין עקרוני, ולא כל התחייבות אחרת אשר לא ניתן לשלול או מוגבלת על פי כל דין.

מידע עלייך ועל הביקורים שלך באתר שלנו
אנו מעבדים מידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו https://hovpod.com/privacy/. באמצעות האתר שלך, אתה מסכים לעיבוד כזה ואתה מתחייב שכל הנתונים המסופקים לך מדויקים.

וירוסים, פריצה ועבירות אחרות
אין לעשות שימוש לרעה באתר שלנו על ידי הצגת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית. אל תנסה להשיג גישה לא מורשית לאתר שלנו, לשרת שבו מאוחסן האתר שלנו או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר שלנו. אין לתקוף את האתר שלנו באמצעות התקפות מסוג מניעת שירות או התקפה של שירות מניעת שירות מבוזר.

על ידי הפרת הוראה זו, היית מבצע עבירה פלילית תחת חוק שימוש לרעה במחשב 1990. אנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ואנו נשתף פעולה עם הרשויות הללו על ידי חשיפת זהותך אליהם. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר שלנו תיפסק באופן מיידי.
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או נזק שנגרמו כתוצאה מפיגוע משולב של מניעת שירות, וירוסים או חומרים מזיקים טכנולוגיים אחרים שעלולים להדביק את ציוד המחשב, תוכניות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר עקב השימוש שלך באתר שלנו או להוריד את כל החומר שפורסם על זה, או על כל אתר מקושר אליו.

קישורים מהאתר שלנו
כאשר האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים ומשאבים אחרים המסופקים על ידי צד שלישי, קישורים אלה מסופקים למידע שלך בלבד. אין לנו שליטה על התכנים של האתרים או המשאבים הללו, ואינך מקבל עליהם כל אחריות או לכל אובדן או נזק העלולים לנבוע משימושך בהם. בעת גישה לאתר באמצעות האתר שלנו, אנו ממליצים שתבדוק את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות שלה כדי להבטיח תאימות ולקבוע כיצד הם עשויים להשתמש במידע שלך.

שיפוט והחוק החל
לבתי המשפט האנגליים תהיה סמכות שיפוט לא בלעדית על כל תביעה הנובעת, או קשורה, לביקור באתר שלנו.
תנאי שימוש אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעים מהם או בקשר אליהם או לנושאם או להיווצרותם (לרבות סכסוכים או תביעות שאינם חוזיים) יהיו כפופים ומתפרשים בהתאם לדין של אנגליה וויילס.

וריאציות
אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת על ידי תיקון דף זה. אתה מצפה לבדוק דף זה מעת לעת כדי לשים לב לשינויים שביצענו, שכן הם מחייבים אותך. חלק מההוראות הכלולות בתנאי שימוש אלה עשויות גם להיות מוחלפות על ידי הוראות או הודעות שפורסמו במקום אחר באתר שלנו.

הדאגות שלך
אם יש לך חששות לגבי חומר שמופיע באתר שלנו, צור קשר באמצעות טופס יצירת קשר או מנהל האתר.

תודה על הביקור באתר שלנו.