ചെളി വീണ്ടെടുക്കൽ

മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യോജിച്ചതിനാൽ മിക്ക ഉപയോഗങ്ങളിലും മണ്ണെണ്ണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മറ്റു വാഹനങ്ങൾ മണ്ണ്, ടൈഡൽ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പുകൾക്കും ഹൈഡ് പോഡ് ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് വിള്ളലുമാണ്.

മറ്റേതൊരു വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണുപയോഗിച്ച് അതിർത്തികളാണ് റോഡുപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചെളിക്കുപുറത്തുള്ള രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ണ് കുടുങ്ങിയതോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം കുടുങ്ങിയതോ ആയ ആളുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

മണ്ണ്, സ്വാപ്പിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ മേഖലകളിലാണ് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിബാധിതമായ സമയത്ത് ഈ സ്വത്തുക്കൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഹവ് കോഡ് ഫയർ ഫയർ ഫയർഫോഴ്സ്, തീയും റെസ്ക്യൂജനവും പോരാടാൻ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തീയേറ്ററുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാലം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഓഡിനും ടൈഡൽ പ്രദേശങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്. ഹൗസ് പോഡ് ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ജോലിക്കാർക്കും ഗിയർമാർക്കും സഞ്ചരിക്കാം.

തൊഴിലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെളി മത്സ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തീരത്തു നിന്നും തൊഴിലാളികൾക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും അത് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാണ്.

മണ്ണ്, ടൈഡൽ മേഖലകളിൽ UXO (അൺ-സ്ഫോടദ് ഓർഡിനൻസ്) ലോകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ഈ പ്രദേശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ തടയുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും UXO കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഹൊവ് പോഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നത് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.