Вэбсайтын ашиглалтын нөхцөл

Сайтыг ашиглахаасаа өмнө эдгээр нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Манай сайтыг ашигласнаар та эдгээр хэрэглээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тэдгээрийг дагахыг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж байна. Хэрэв та ашиглалтын нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй бол манай сайтыг ашиглахаас зайлсхий.

Мэдээллийн найдвартай байдал Posted & Disclaimer
Манай сайт дээр байгаа материалууд нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор л хангаж, хууль ёсны эсвэл мэргэжлийн бусад зөвлөгөөг бүрдүүлж байгаа бөгөөд үүнийг тийм ч найдвартай гэж үзэхгүй.

Энэ сайтын талаарх мэдээлэл, бүрэн хэмжээгээр англи хэлний хуулиар зөвшөөрөгдсөнөөс бүрэн хамаарч үүссэн аливаа алдагдлын талаар бид хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд энэхүү сайтыг ашиглахаас шууд буюу шууд бусаар учирсан хохирол, хохирлыг бүх хариуцлагаас хасах болно.

Бидний тухай мэдээлэл
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Манай сайт руу нэвтрэх
Манай сайтад нэвтрэх боломж нь түр зуурынх бөгөөд бид манай сайт дээр үзүүлж буй үйлчилгээнийхээ талаар мэдэгдэлгүйгээр зарах, өөрчлөх эрхтэй (доороос үзнэ үү). Ямар ч тохиолдолд манай вэбсайт ямар ч үед, ямар ч үед ямар ч шалтгаангүйгээр бид хариуцлага хүлээхгүй болно.

Оюуны өмчийн эрх
Бид өөрсдийн сайт дахь оюуны өмчийн бүх эрх эзэмшигчид буюу лиценз эзэмшигч, түүн дээр хэвлэгдсэн материал дээр ажилладаг. Эдгээр ажил нь зохиогчийн эрхийн хууль, гэрээний дагуу хамгаалагдсан байдаг. Эдгээр бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Та нэг хуулбарыг хэвлэж, манай вэбсайтын аль ч хуудсанд хандах хандалтыг татаж авч болно. Та манай вэбсайт дээр байрлуулсан материалд бусдын анхаарлыг татах болно.

Та хэвлэсэн эсвэл татан авсан аливаа материалаа цаасан хуулбар, тоон хуулбарыг ямар ч байдлаар өөрчлөх ёсгүй бөгөөд ямар нэгэн дагалдах бичиг, гэрэл зураг, видео, аудио дараалал эсвэл ямар ч графикийг ямар ч дагалдах текстээс тусад нь ашиглах ёсгүй.

Манай байранд байгаа материалыг зохиогчийн хувьд бидний статус (мөн тодорхойлогдсон хувь нэмэр оруулагчдын хувьд) заавал байх ёстой.

Та манай эсвэл лиценз эзэмшигчийн зүгээс ийм лиценз авахгүйгээр манай сайтад байгаа материалуудын аль ч хэсгийг арилжааны зорилгоор ашиглах ёсгүй.

Хэрэв та хэвлэж байгаа бол манай сайтын аль нэг хэсгийг хуулбарлах эсвэл татаж авахдаа эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд манай вэбсайтыг ашиглах эрх нь нэн даруй зогсох бөгөөд бид таны хийсэн аливаа материалын хуулбарыг буцааж эсвэл устгах ёстой.

Манай сайт байнга өөрчлөгддөг
Бид сайтаа байнга шинэчлэхийг зорьж байгаа бөгөөд ямар ч үед агуулгыг өөрчлөх боломжтой. Хэрэв хэрэгцээ гарвал бид манай сайтад хандах хандалтыг түдгэлзүүлж болно, эсвэл бүрмөсөн хаагаад зогсоож болно. Манай сайтад байгаа материалууд аль нэг цагтаа хуучирсан байж болзошгүй бөгөөд ийм материалыг шинэчлэх шаардлагагүй болно.

Бидний хариуцлага
Манай сайт дээр харуулсан материал нь түүний нарийвчлалыг баталгаажуулах ямар нэгэн баталгаа, нөхцөл, баталгаагүй байна. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бид болон гуравдагч этгээд бидэнтэй холбогдсоноор үүгээр илэрхийлэн хасах болно:

• Дүрэм, нийтлэг эрх зүй, эсвэл өмчийн хуулиар өөрөөр зааж болох нөхцөлүүд, баталгаа, бусад нөхцлүүд.
• Манай сайттай холбоотой ямар нэгэн хэрэглэгч шууд, шууд бус, үр дагаварт учирсан хохирол, хохирол, ашиглалт, ашиглах боломжгүй байдал, ашиглалттай холбоотойгоор манай сайт, түүнтэй холбоотой ямар нэгэн вебсайт, ямар нэгэн материалыг ашиглахтай холбоотой аливаа хариуцлага үүнд, үүнд: ямар ч хариуцлага хүлээхгүй:
• Орлого, орлогын алдагдал;
• Бизнесийн хохирол;
• Ашиг, гэрээ алдагдах;
• урьдчилан тооцоолсон хадгаламжийн алдагдал;
• өгөгдлийн алдагдал;
• Гүүдвилл алдагдах;
• Удирдлага, албан тушаалын цаг хугацаа алдсан; мөн аливаа бусад аливаа хохирол, хохирол үүсч болзошгүй бөгөөд үүнд хайхрамжгүй байдал (хайхрамжгүй байдал орно), гэрээг зөрчсөн эсэх, урьдчилан таамагласан байсан ч энэ нь танай биет эд хөрөнгөө алдах, эсвэл дээр дурьдсан аль нэг ангилалд ороогүй шууд санхүүгийн алдагдалд учирсан аливаа бусад нэхэмжлэл.

Энэ нь бидний хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй нас баралт, эсвэл хувийн хохирол, бидний үндсэн хариуцлагатай холбоотой хууран мэхлэх, хууран мэхлэх үйлдэл, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хязгаарлагдахгүй эсвэл хязгаарлагдахгүй бусад хариуцлага хүлээхгүй.

Таны сайтын талаар болон таны зочилсон тухай мэдээлэл
Бид таны талаархи мэдээллийг https://hovpod.com/privacy/ -ын нууцлалын бодлогын дагуу боловсруулдаг. Манай сайтыг ашигласнаар та ийм процессыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд таны өгөгдсөн бүх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж байна.

Вирус, хакердах болон бусад гэмт хэрэг
Вирус, вирус, хорхой, логик бөмбөг эсвэл бусад хортой буюу технологийн хувьд хор хөнөөлтэй бусад материалыг мэдэгдэх замаар манай сайтыг буруугаар ашиглах ёсгүй. Та манай сайтад зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, манай сайт хадгалагдаж буй сервер, манай сайтын холбогдсон сервер, компьютер эсвэл мэдээллийн санг зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэхийг оролдох ёсгүй. Та манай сайтын довтолгооноос үүдэлтэй халдлага эсвэл хуваарилалтаас татгалзах үйлчилгээний халдлагад халдаж болохгүй.

Энэ заалтыг зөрчсөнөөр та Компьютерийн хууль бус хууль 1990 дагуу эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдэх болно. Бид ийм зөрчлийг холбогдох хууль сахиулах байгууллагад мэдээлэх бөгөөд бид эдгээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно. Ийм зөрчил гарсан тохиолдолд манай сайтыг ашиглах эрх түргэн зогсох болно.
Манай сайтыг ашигласнаар таны компьютерийн тоног төхөөрөмж, компьютерийн програм, өгөгдөл болон бусад өмч хөрөнгөнд нөлөөлж болзошгүй үйлчилгээний довтолгоо, вирус буюу бусад технологийн хувьд хор хөнөөлтэй материалаас үүссэн аливаа хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй болно. түүн дээр байрлуулсан ямар ч материалыг татаж авах, түүнтэй холбоотой аливаа вэбсайт дээр татаж авах.

Манай сайтаас авсан холбоос
Манай вэбсайт нь бусад сайтууд болон гуравдагч этгээдийн өгсөн нөөцийн холбоосуудыг агуулдаг бол эдгээр холбоосууд нь зөвхөн таны мэдээллийг авах боломжтой. Бид эдгээр сайтууд, нөөцүүдийн агуулгыг хянаж чадахгүй бөгөөд тэдгээрийг ашиглахаас нь хамаарч үүссэн аливаа алдагдал, хохирлыг хариуцахгүй болно. Манай вэбсайтаар дамжуулан сайтад хандах үед бид таны хэрэглээний нөхцөл, нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөх, таны мэдээллийг хэрхэн ашиглаж болохыг тодорхойлохыг зөвлөж байна.

Харьяалал ба холбогдох хууль
Английн шүүхүүд манай сайтад зочилсон, эсвэл үүнтэй холбоотой үүссэн аливаа нэхэмжлэлийг үл харгалзан шүүхийн харъяалалгүй байх болно.
Эдгээр хэрэглээний нөхцөлүүд болон тэдэнтэй холбоотой буюу тэдгээртэй холбоотой үүссэн маргаан буюу нэхэмжлэл буюу тэдгээрийн субьект буюу үүсэх (гэрээний бус маргааныг оролцуулан) нь Англи, Уэлсийн хуулийн дагуу зохицуулагдах ёстой.

Өөрчлөлт
Энэ хуудсанд бид өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр нөхцлүүдийг өөрчлөх боломжтой. Та үүнийг заавал дагаж мөрдөж байгаа аливаа өөрчлөлтийг мэдэгдэхийн тулд энэ хуудсыг байнга шалгаж байх болно. Эдгээр хэрэглээний нөхцлүүдэд агуулагдаж буй зарим заалтыг мөн манай сайтын өөр хэсэгт хэвлэн гаргасан заалт, мэдэгдэл зэргээр орлуулж болно.

Таны санаа зоволт
Манай сайт дээр гарч буй материалуудын талаар санаа зовж байгаа бол холбоо барих маягт эсвэл вэбмастерт хандана уу.

Манай сайтад зочилсонд баярлалаа.