Syarat penggunaan laman web

Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web kami, anda menunjukkan bahawa anda menerima syarat-syarat penggunaan ini dan bahawa anda bersetuju mematuhinya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma penggunaan ini, sila jangan gunakan laman web kami.

custom writer services for masters acupuncture essay https://bigsurlandtrust.org/care/customer-reviews-for-levitra/20/ ikut url age can u start taking viagra cheap research paper proofreading for hire for university college application tips http://almadenyoga.com/clinic/where-can-i-get-viagra-in-qatar/65/ pautan sumber lihat url research papers in operational management control systems pdf https://ramapoforchildren.org/youth/cheap-writers-services/47/ student s essay apa essay template sekolah menengah penganjur grafik esei https://artsgarage.org/blog/thesis-about-energy-consumption/83/ writing a good persuasive essay do my physics article high school resource room homework help case study report examples http://www.conn29th.org/university/writing-assignements.htm how to write time in an essay ikuti pautan write abstract summarize essay https://worldtop20.org/system/easy-resume-templates-for-teachers/30/ http://www.danhostel.org/papers/write-abstract-scientific-paper/11/ viagra untuk dijual di mexico custom home work editor service uk fluoxetine viagra interaction dcc resume pautan sumber Reliance On Information Posted & Disclaimer
bahan-bahan yang terkandung di laman web kami disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak menuntut sebagai atau merupakan nasihat undang-undang atau profesional lain dan tidak boleh diandalkan.

Kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk apa-apa kerugian yang mungkin timbul daripada mengakses atau bergantung kepada maklumat di laman web ini dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang Inggeris, kami mengecualikan semua liabiliti untuk kehilangan atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

Maklumat mengenai kami
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Mengakses laman web kami
Akses ke laman web kami dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik atau meminda perkhidmatan yang kami sediakan di laman web kami tanpa notis (lihat di bawah). Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa jua alasan laman web kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.

Hak harta Intelek
Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di laman web kami, dan dalam bahan yang diterbitkan di atasnya. Kerja-kerja tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut dikhaskan.

Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, dari mana-mana halaman dari laman web kami untuk rujukan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda ke bahan yang diposkan di laman web kami.

Anda tidak boleh mengubah suai kertas atau salinan digital bahan-bahan yang telah dicetak atau dimuat turun dalam apa cara sekalipun, dan anda tidak boleh menggunakan apa-apa ilustrasi, gambar, video atau urutan audio atau apa-apa grafik secara berasingan daripada apa-apa teks yang disertakan.

Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenalpasti) sebagai pengarang bahan di laman web kami harus selalu diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian bahan di laman web kami untuk tujuan komersil tanpa mendapatkan lesen untuk melakukannya dari kami atau pemberi lesen kami.

Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman web kami melanggar syarat-syarat penggunaan, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan berhenti serta-merta dan anda mesti, atas pilihan kami, penyata atau memusnahkan sebarang salinan bahan-bahan yang telah dibuat.

Laman kami berubah secara teratur
Kami berhasrat untuk mengemas kini laman web kami dengan kerap, dan boleh menukar kandungan pada bila-bila masa. Sekiranya keperluan timbul, kami boleh menggantung akses ke laman web kami atau menutupnya selama-lamanya. Mana-mana bahan di laman web kami mungkin ketinggalan zaman pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

Liabiliti kami
Bahan yang dipaparkan di laman web kami disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan tentang ketepatannya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami, dan pihak ketiga yang berhubung dengan kami dengan ini dengan jelas tidak mengecualikan:

• Semua syarat, waranti dan terma lain yang mungkin dinyatakan oleh undang-undang, undang-undang biasa atau undang-undang ekuiti.
• Apa-apa liabiliti untuk apa-apa kehilangan, kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung atau akibat yang ditanggung oleh mana-mana pengguna yang berkaitan dengan laman web kami atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan laman web kami, mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya dan apa-apa bahan dipaparkan di atasnya, termasuk, tanpa batasan apa-apa liabiliti untuk:
• kehilangan pendapatan atau hasil;
• kehilangan perniagaan;
• kehilangan keuntungan atau kontrak;
• kehilangan simpanan yang dijangkakan;
• kehilangan data;
• kehilangan muhibah;
• pengurusan terbuang atau waktu pejabat; dan untuk apa-apa kerugian atau kerosakan lain apa-apa, bagaimanapun timbul dan sama ada disebabkan oleh tort (termasuk kecuaian), pelanggaran kontrak atau sebaliknya, walaupun jika diramalkan, dengan syarat bahawa syarat ini tidak menghalang tuntutan kehilangan atau kerosakan kepada harta yang nyata atau sebarang tuntutan lain untuk kerugian kewangan langsung yang tidak dikecualikan oleh mana-mana kategori yang dinyatakan di atas.

Ini tidak menjejaskan liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami, dan tidak juga liabiliti kami bagi salah nyata penipuan atau gambaran yang salah tentang perkara asas, dan tidak apa-apa liabiliti lain yang tidak dapat dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang.

Maklumat mengenai anda dan lawatan anda ke laman web kami
Kami memproses maklumat tentang anda mengikut dasar privasi kami https://hovpod.com/privacy/. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pemprosesan sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang disediakan oleh anda adalah tepat.

Virus, penggodaman dan kesalahan lain
Anda tidak boleh menyalahgunakan tapak kami secara sengaja memperkenalkan virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berbahaya atau berbahaya secara teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa izin ke laman web kami, pelayan di mana tapak kami disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang dihubungkan ke laman web kami. Anda tidak boleh menyerang laman web kami melalui serangan denial-of-service atau menyerang serangan perkhidmatan yang diedarkan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer (Computer Misuse Act 1990). Kami akan melaporkan apa-apa pelanggaran kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran itu, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan berhenti dengan serta-merta.
Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan denial-of-service yang diedarkan, virus atau bahan berbahaya teknologi lain yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain yang disebabkan oleh penggunaan laman web kami atau untuk memuat turun mana-mana bahan yang diposkan di atasnya, atau pada mana-mana laman web yang dipautkan kepadanya.

Pautan dari laman web kami
Di mana laman web kami mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab terhadapnya atau sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda. Apabila mengakses laman web melalui laman web kami kami menasihati anda menyemak syarat penggunaan dan dasar privasi untuk memastikan pematuhan dan menentukan bagaimana mereka boleh menggunakan maklumat anda.

Bidangkuasa dan undang-undang yang terpakai
Mahkamah Inggeris akan mempunyai bidang kuasa yang tidak eksklusif terhadap sebarang tuntutan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, lawatan ke laman web kami.
Terma penggunaan dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mereka atau perkara atau pembentukannya (termasuk pertikaian atau tuntutan tidak berkontrak) akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang England dan Wales.

Variasi
Kami boleh mengubah syarat penggunaan ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ini. Anda dijangka menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk melihat sebarang perubahan yang kami buat, kerana ia mengikat anda. Beberapa peruntukan yang terkandung dalam istilah penggunaan ini juga boleh digantikan oleh peruntukan atau notis yang diterbitkan di tempat lain di laman web kami.

Kebimbangan anda
Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai bahan yang muncul di laman web kami, sila hubungi kami melalui borang hubungan atau juruweb.

Terima kasih kerana melawat laman web kami.