Warunki korzystania z witryny

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania, zanim zaczniesz korzystać ze strony. Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że akceptujesz warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z naszej witryny.

Reliance na informacje Zamieszczone i wyłączenie odpowiedzialności
materiały zawarte na naszej stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady i nie są traktowane jako takie.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach na tej stronie oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony.

Informacje o nas
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Dostęp do naszej strony
Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo, a my zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na naszej stronie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej
Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać wyciągi z dowolnej strony z naszej strony w celach osobistych i możesz zwrócić uwagę innych osób w twojej organizacji na materiały opublikowane na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiału na naszej stronie musi być zawsze uznany.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukować, skopiować lub pobrać dowolną część naszej witrynie z naruszeniem niniejszych warunków, masz prawo do korzystania z naszej strony natychmiast zaprzestać i należy, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów zostały wykonane.

Nasza strona zmienia się regularnie
Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili możemy zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał na naszej stronie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

Nasza odpowiedzialność
Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i osoby trzecie z nami powiązane niniejszym wyraźnie wyłączamy:

• Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób implikowane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo sprawiedliwości.
• Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej witryny, stron internetowych z nią powiązanych i dowolnych materiałów zamieszczono na niej, w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialność za:
• utratę dochodów lub dochodów;
• utrata biznesu;
• utratę zysków lub kontraktów;
• utratę przewidywanych oszczędności;
• utrata danych;
• utratę wartości firmy;
• zmarnowane zarządzanie lub czas biurowy; oraz wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeżeli jest to przewidywalne, pod warunkiem, że ten warunek nie stanowi przeszkody w roszczeniach z tytułu utraty lub uszkodzenia Państwa dóbr materialnych lub jakiekolwiek inne roszczenia o bezpośrednią stratę finansową, które nie są wykluczone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszych zaniedbań, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani żadnego innego zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o tobie i twoich wizytach na naszej stronie
Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności https://hovpod.com/privacy/. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie są dokładne.

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa
Nie wolno nadużywać naszej witryny świadomie wprowadzając wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są szkodliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi".

Naruszając ten przepis, popełniłbyś przestępstwo na podstawie Ustawy o niewłaściwym użytkowaniu komputera 1990. Zgłaszamy wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast przestanie obowiązywać.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powodu korzystania z naszej witryny lub do pobierania wszelkich materiałów opublikowanych na tej stronie lub na dowolnej stronie internetowej z nim powiązanej.

Linki z naszej strony
Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do witryny za pośrednictwem naszej witryny internetowej zalecamy sprawdzenie warunków użytkowania i polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności i określenia sposobu, w jaki mogą wykorzystywać dane użytkownika.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo
Angielskie sądy będą miały niewyłączną jurysdykcję nad jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z wizyty w naszej witrynie lub związanym z nią.
Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi lub ich przedmiotem lub przedmiotem (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.

Wariacje
Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym czasie, zmieniając tę ​​stronę. Od czasu do czasu należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące dla Ciebie. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiału, który pojawia się na naszej stronie, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub webmastera.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.