Villkor för webbplatsanvändning

Läs noga igenom användarvillkoren innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, var god och avstå från att använda vår webbplats.

Beroende på information Publicerad och ansvarsfriskrivning
Materialen på vår webbplats är endast avsedda för allmän information och inte påstår att de utgör eller utgör juridisk eller annan professionell rådgivning och ska inte åberopas som sådana.

Vi tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå genom att få tillgång till eller förlita sig på informationen på denna sida och i den utsträckning som tillåts enligt engelsk rätt, utesluter vi all ansvar för förluster eller skador som direkt eller indirekt härrör från användning av denna webbplats.

Information om oss
https://hovpod.com is a site operated by Reaction International Limited.

Tillgång till vår webbplats
Tillgång till vår webbplats är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kommer inte att vara ansvariga om vår webbplats inte är tillgänglig för någon tid eller för någon period av någon anledning.

Immateriella rättigheter
Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på det. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och kan hämta utdrag, av vilken sida som helst på vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och de som är identifierade bidragsgivare) som upphovsmän av material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort.

Vår sida ändras regelbundet
Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi upphöra med tillgången till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Något av materialet på vår sida kan vara föråldrad vid något tillfälle, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar
Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess noggrannhet. I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi och tredje parter som är kopplade till oss uttryckligen följande:

• Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna innefatta lag, gemensam lag eller egen lag.
• Eventuellt ansvar för eventuella direkta, indirekta eller följdskador som uppkommit av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser som är kopplade till det och material postat på det, inklusive, utan begränsning, något ansvar för:
• förlust av inkomst eller intäkter
• förlust av affärer
• förlust av vinst eller kontrakt
• förlust av förväntade besparingar
• förlust av data
• förlust av goodwill
• bortkastad förvaltning eller kontorstid och för eventuella andra förluster eller skador av vilket slag som helst, oavsett orsak eller otillbörlig skada (inklusive försummelse), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte hindrar påståenden om förlust eller skada på din materiella egendom eller andra krav på direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av kategorierna ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller vårt ansvar för bedrägligt beteende eller missvisande information om en grundläggande fråga, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy https://hovpod.com/privacy/. Genom att använda vår webbplats, samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Virus, hacking och andra brott
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en anfallstjänstangrepp eller en distribuerad denial-of-service-attack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om datoranvändning 1990. Vi kommer att anmäla ett sådant brott mot de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet med dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.
Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material som publiceras på det eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länkar från vår sida
Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast till din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem. När vi besöker en webbplats via vår webbplats rekommenderar vi att du kontrollerar deras användarvillkor och sekretesspolicy för att säkerställa överensstämmelse och bestämma hur de kan använda din information.

Jurisdiktion och tillämplig lag
De engelska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv behörighet över något krav som uppstår på grund av eller relaterat till ett besök på vår webbplats.
Dessa användarvillkor och eventuella tvist eller anspråk som härrör från eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive tvister eller avtalsenliga avtalsförhållanden) ska regleras av och tolkas i enlighet med England och Wales lag.

Variationer
Vi kan ändra användarvillkoren när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kolla denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Din oro
Om du har några frågor om material som finns på vår webbplats, kontakta oss via kontaktformuläret eller webbansvarig.

Tack för att du besökt vår webbplats.