SkypeWhats AppViberอื่น ๆ
หมายเหตุสำคัญ: ข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับพันธมิตร รางวัลความร่วมมือทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของ Hov Pod และต้องผ่านกระบวนการประเมินอย่างละเอียด Hov Pod จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นในการเตรียมหรือส่งข้อมูลใด ๆ ถึง Hov Pod การดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำเกี่ยวกับข้อมูลนี้ควรกระทำภายใต้ความเสี่ยงความเสี่ยงและความรับผิดของคุณเอง